Stichting “Maghariba”

Stichting “Maghariba”

Tijdens een van de eerste fraktievergaderingen van “De Combinatie van PvdA-GrLinks” in de gemeente De Ronde Venen, – begin 2002 – kwamen drie bestuursleden van de Stichting “Maghariba” “klagen” over de wijze waarop zij door gemeente-ambtenaren en de betrokken wethouder werden behandeld tijdens besprekingen die zij voerden over de wens van de Stichting om hun toen oude gebouw te vervangen door een nieuw, groter stenen gebouw. Hun ervaring tijdens die besprekingen voelden ze als onbegrip en tegenwerping.

Omdat ik erg onder de indruk was van hun verhaal en begrip had voor hun negatieve ervaringen met de vertegenwoordigers van de gemeente, heb ik kort na die eerste ontmoeting aan het bestuur van de Stichting een brief gestuurd waarin ik me zelf aanbood als “onbezoldigd adviseur”.
Een gesprek met het Stichtingsbestuur volgde daarna snel op een zondagmorgen en mijn eerste brief geschreven aan de gemeente namens de Stichting dateert: 24-02-2002.

Vanaf die datum volgden veel brieven aan de gemeente met betrekking to:

  • gebruik en sloop van het oude gebouw
  • besprekingen over de nieuwbouw
  • brieven en vergunnings-aanvragen voor de nieuwbouw
  • gemeente-subsidie voor de nieuwbouw
  • jaarlijkse subsidie-aanvrage oor de verenigings-exploitatie
  • jaarrekeningen en begrotingen

Ook volgden honderden besprekingen met gemeente-ambtenaren en wethouders over de hierboven genoemde onderwerpen.

Parallel aan de besprekingen met de gemeente liepen de besprekingen met de aannemer. Eerst het zoeken van een aannemer, door het opvragen van offertes bij een aantal aannemers uit de omgeving. Los daarvan kwam het Stichtingsbestuur op de proppen met een aannemer met een Marokkaanse lobbyist: Bouwbedrijf Tomin bouw onderdeel van Tomingroep BV, te Hilversum-Almere.
Vele bouwvergaderingen – elke twee weken – volgden met o.a. bedrijfsleider F.C.A. van Pelt en diens medewerkers en een groot aantal onderaannemers. De eerste bouwvergadering vond plaats op 22 september 2005 en de laatste voorafgaande aan de oplevering van de nieuwbouw op 23 maart 2006.

Intussen waren twee bouwvergunningen verleend. De eerste voor een complete nieuwbouw inclusief de bovenbouw en toen dat te kostbaar bleek te zijn werd daarvan geen gebruik gemaakt en moest een tweede bouwvergunning aangevraagd worden voor alleen de benedenbouw.

Een derde activiteit die gelijk opliep met de besprekingen met de gemeente en de aannemer, was het inzamelen van de noodzakelijke financiële middelen. Een paar honderd fondsen en bedrijven werden aangeschreven, met uitleg over de voornemens tot nieuwbouw en de vraag voor een financiële bijdrage. Deze actie leverde ongeveer 15.000 euro op. Daarnaast werden brieven gestuurd aan zo veel mogelijk moskeeën en islamistische manifestaties met het verzoek ter plaatse een inzameling te mogen houden. In geval van toestemming gingen enkele leden van de Marokkaanse gemeenschap er heen om geld in te zamelen.

Op 15 november 2005 werd gestart met de nieuwbouw: 33 heipalen werden in de grond geslagen.

Nieuwbouw

Opening

Deze pagina moet nog verder ingevuld en opgemaakt worden